Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.5.2018. Viimeisin muutos 15.2.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Kuurnan Autokatsastus Oy, Kuurnankatu 1, 80100 Joensuu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Pasi Mentula, pasimentula@gmail.com, puhelinnumero +358 400 799 655

3. Rekisterin nimi on Kuurnan Autokatsastus Oy:n katsastusrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Katsastuksen, ajanvarauksen tai muun asiakaspalvelutilanteen yhteydessä henkilötietoja saatetaan tallentaa yrityksen käytössä olevaan katsastuksen toiminnanohjausjärjestelmään. Tietoja käytetään asiakaspalvelussa, myynnissä ja markkinoinnissa.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää henkilöiden yhteystietoja kuten etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero sekä katsastustoimintaan liittyviä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta henkilön vapaaehtoisella suostumuksella ja kolmannen osapuolen tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
– Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä lähetetä muille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain rekisteröidyn omalla suostumuksella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterin suojauksesta ja tietoturvasta vastaa toiminnanohjausjärjestelmän toimittaja Muster Oy. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia siihen  oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).